Pot participa la acest proiect persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau reşedinta in orașului Corabia. Persoanele fizice trebuie sa fi implinit minim varsta de 18 ani.

  1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri și zone pietonale

  2. Amenajare spații verzi, locuri de joacă și amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public, etc)

  3. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (îmbunătățirea căilor de acces, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, sisteme de supraveghere video etc.)

  4. Infrastructură educațională și cultură

  5. Digitizare

Valoarea maximă alocată pentru apelul de proiecte din bugetul local este cea prevăzută și aprobată anual.

Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect, din bugetul local, este de 50.000 lei.

În perioada de depunere, proiectele care depășesc valoarea de 50.000 lei pot fi declarate eligibile, cu condiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferența până la valoarea totală a investiției, sub forma unei sponsorizări, conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să corespundă unui obiectiv de interes general;
b) să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în aria de competență a Primăriei Orașului Corabia și care vizează un spațiu public;
c) să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Orașului Corabia;
d) să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale administrației publice locale aflate în derulare;
e) să nu aibă un caracter comercial sau publicitar;
f) să nu aibă un caracter etnic sau politic;
g) să nu genereze cheltuieli de funcționare importante (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare;
h) să fie clar delimitate spațial și să nu fie prea vagi;
i) să respecte prevederile referitoare la punctul 13 CAPITOLUL VII din prezentul regulament și cele ale Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare;

a) Titlul proiectului: să fie concis și să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului;
b) Domeniul în care se înscrie proiectul: se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul;
c) Descrierea proiectului: formularea detaliată a problemei, specificarea nevoilor identificate, descrierea beneficiilor obținute prin implementarea proiectului;
d) Localizarea proiectului: prin adresă, hartă, zonare;
e) Beneficiarii proiectului: specificarea beneficiarilor proiectului;
f) Buget estimat: se va completa valoarea estimată, inclusiv TVA;
g) Documente atașate: fotografii, schițe, planuri, alte documente suport;
h) Modul în care inițiatorul vrea să se implice în proiect: voluntariat, cofinanțare, sponsorizare.
În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 2MB și atașamentele trimise în format IPG, JPEG, PNG până la o limită de 1MB.

1. Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Orașului Corabia, funcționarii din aparatul de specialitate al Primarului verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.
2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Primăriei Orșului Corabia, dacă este necesar.
3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
4. Proiectele care contravin prevederile legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate.

1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative fiecare persoană putând vota o singură dată un proiect.
2. Votul se va desfășura într-o singură etapă, într-o perioadă de timp predefinită. În etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota patru proiecte.
3. La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.
4. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma online.

1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a reglementărilor legale). Aceste proiecte vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Corabia, din anul următor demarării procesului de bugetare participativă, și implementate de către acesta.
2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Vor fi selectate și implementate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.
3. În cadrul platformei de bugetare participativă vor fi prezentate fotografii cu amplasamentul proiectului înainte și după implementare, impresii ale cetățenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.

13.07.2023 - 14.08.2023 - Depunerea proiectelor.
15.08.2023 - 21.09.2023 - Verificarea proiectelor depuse, de către Primărie.
22.09.2023 - 23.10.2023 - Promovarea proiectelor de către deponenți, votarea on-line și offline.
24.10.2023 - 03.11.2023 - Validarea votului.

04.11.2023 - Afișarea rezultatelor pentru finanțare.